хунарларини ва халк хунармандчилигини ургатишнинг урни ва ахамияти очиб ... иктисодий ва ижтимоий масалаларни хал килишда хам кенг ... коракалпок маданий алокалари Россиянинг Урта Осиё ва сахро халклари билан ... каъридан Якин Шаркка, Оврупога ва Африкага олиб борадиган Буюк Ипак йули.

  karsu.uz

получить линейные функциональные уравнения, то в настоящее время целью ... Бу хам Буюк Ипак йулининг шимолий тармоги Жанубий Орол буйи ... ва бошкаруви, ижтимоий-иктисодий ривожланиш, миллий-маданий сохани янада ... жамиятимиздаги тутган урни ва уни мустахкамлашдаги хизматларини ...

  karsu.uz

Mana Shunday sharoitda O'zbekistonning tutgan roli ham ortmoqda va u savdo- sotiq ishlarida yuqori ... Бундан ташкари хар бир мактабда “Жисмоний ёки рухий ривожланишида нуксони булган, ... унинг жамиятдаги урни ва ахамияти, оилада амал килинадиган ички ... Ислом Каримов айтганидек “ Буюк Ипак йули.

  karsu.uz

маъруза билан чиқди. У маърузасида Амир Темурнинг жаҳон тарихида тутган урни ва ... янги маданий, ижтимоий-иқтисодий тараққиётига асос солинганлиги таҳлил қилинди. ... Темурийлар даврида *"Буюк ипак" йўлининг тикланиши ва савдо ... Амир Темур ва Темурийларнинг Марказий Осиё тарихида буюк.

  n.ziyouz.com

примесных атомов с составом Si2S+ +Mn " в решетке кремния по всему ... « Буюк ипак йули» фестивалына катнасты. ... тизимида эгаллаган урни ва ижтимоий вазифаларига кура хукукий ... келтириш Урта Осиёнинг бошка худудларида хам мавжуд булган [1,112]. ... анъаналари шаклланишида тутган урни.

  karsu.uz

Буюк Ипак йўлининг турк-суғд симбиозида тутган ўрни.

  n.ziyouz.com

Ўрта Осиё ҳудудларида антик даврдан бошлаб, ривожланиш жараёнлари Буюк ипак йўли билан узвий боғлиқдир. Хусусан, мил. авв. II асрдан бошлаб Хитой ва Ўрта Осиё тарихий-маданий вилоятлари билан савдо ва маданий алоқалар ривожланиб борди.

  www.e-tarix.uz

Амир Темур Буюк Ипак йўлининг ҳимоячиси, қурувчиси ва карвонбошиси бўлган. Тарихдан маълумки, цивилизациялар катта салтанат худудларида, иқтисодий ва минтақавий барқарорлик ҳумк сурган, узоқни кўра оладиган, халқ фаровонлиги йўлида жидду жаҳд кўрсатган...

  www.academia.edu

Ушбу мақолада Марказий Осиё ва Xитой иқтисодий алоқаларининг ривожланишида «Буюк ипак йўли иқтисодий коридори» концепциясининг аҳамияти очиб берилган.

  cyberleninka.ru

Буюк ипак йули – Узок Шарк, Урта Осиё, Якин Шарк мамлакатларини

  uz.denemetr.com

Савдо муносабатларининг ривожланишида «Буюк Ипак йўли»нинг аҳамияти катта бўлди. Милоддан аввалги II асрнинг охирларида Хитой қўшинлари Довон (Фарғона) ерларига бостириб кирдилар. Ўша даврдан бошлаб Марказий Осиё ва Хитой ўртасида савдо ва маданий...

  ru.b-ok.xyz

Буюк ипак йўлининг асосий қисми Осиёнинг чўл ҳудудларидан ўтган. Қимматбаҳо юкларни ташиш учун савдогарлар қизиб турган қумларда юришга жуда яхши мослашган туялардан кўпроқ фойдаланган. Сайёҳлар дуч келган энг асосий муаммо йўналишнинг катта қисмида сувнинг...

  shosh.uz

“Буюк ипак йўли нафақат ҳудудлар ўртасида савдо-сотиқ алоқаларини, балки давлатлар ва қитъалар ўртасида ахборот алмашувини таъминлашга хизмат қилган, янги маҳсулотлар ва қишлоқ хўжалиги экинлари тарқалишида, маданий қадриятларнинг ривожланишида муҳим...

  sputniknews-uz.com

Буюк ипак йўлининг шаклланиши ва ривожланиш босқичлари.

  library.ziyonet.uz

Шунингдек, Буюк Ипак йўлининг Ўрта ер денгизига чиқиши орқали ғарбий Европа давлатлари билан

  uzbekistonovozi.uz

Мировые новости: